DSC00411

Leveransbestämmelser

 

1. Allmänna bestämmelser 

Vid köp gäller förutom allmänna bestämmelser enligt NLS-10 våra nedan angivna leveransbestämmelser. Vid konkurrens mellan NLS och våra bestämmelser gäller våra egna bestämmelser.

2. Priser

Vid fakturering tillämpas leveransdagens priser. På priset tillkommer vid varje tidpunkt gällande mervärdesskatt. Vi reserverar oss även för kursförändringar.

3. Paketbrytning

Vi debiterar 100 SEK (€11) per bruten förpackning.

4. Antal

Vi förbehåller oss rätten att utan att meddela ändra antal till jämna förpackningar samt för oss rimliga plockkvantiteter.

5. Märkning

Speciell godsmärkning debiteras med 25 SEK (€3) per märkning/kolli, dock lägst 75 SEK (€8).

6. Intyg, certifikat och dylikt 

Debitering sker med hänsyn till dokumentets omfattning. Leverans av certifikat enligt EN 10204 eller motsvarande, sker alltid i form av kopia utan Mattssons inköpskälla. Original-certifikat förvaras hos Mattssons.

7. Emballage

Kostnad för emballage tillkommer på våra priser.

Till exempel: kartong 25 SEK (€2,50). Pallar, pallkragar och lock debiteras. Vid retur av pallar och pallkragar krediteras köparen motsvarande belopp.

  • Halvpall: 190 SEK (€19)
  • Halvpallskrage: 190 SEK (€19)
  • Helpall: 230 SEK (€23)
  • Helpallskrage: 230 SEK (€23)
  • Plywoodlock: 110 SEK (€11)

8. Frakter

Alla priser gäller fritt vårt lager i Anderstorp.

9. Minimiordergräns

Lägsta orderbelopp är 500 SEK (€56) dvs om ordervärdet efter avdrag för rabatter, men före mervärdesskatt, frakt och andra avgifter, understiger detta värde debiteras ändå 500 SEK (€56) med hänsyn till expeditionskostnaden. Vid eventuell restleverans av order utgår ej min. faktureringsbelopp.

10. Betalning

Dröjsmålsränta debiteras med 9 % över gällande referensränta. 

11. Emballage och restmaterial

Emballage och överblivet material kan returneras med betald frakt för återvinning. Vid retur skall materialet vara källsorterat (sorteras i obehandlat, ytbehandlat, rostfritt och övrigt material).

12. Annullera order

Vill köparen annullera order skall skriftligt meddelande härom omgående tillställas säljaren. Vid beställning av icke lagervara står det säljaren fritt att avgöra om han vill godta annulleringen eller kräva köpets fullgörande. Minst debiteras 300 SEK (€33).

13. Retur

Köparen äger ej, om icke annat avtalats, rätt att till säljaren returnera gods som överensstämmer med vad som avtalats.

14. Retur av felaktigt gods 

Köparen äger, om icke annat avtalats, rätt att inom 14 dagar och efter skriftlig anmälan till säljaren returnera felaktigt levererat gods. Vid lagervara skall säljaren snarast tillställa köparen det beställda godset. Avser gods ej lagervara, är säljaren ej skyldig ersätta köparen annat än dennes returfrakt till säljaren av det gods som ej överensstämmer med avtalet. Köparen är icke i något fall berättigad till skadestånd eller annan ersättning utöver vad ovan angivits.

15. Skadestånd och ersättning

Köparen är icke berättigad till skadestånd eller annan ersättning vid försenad leverans.

16. Avropsorder och prognoslistor

Vid avropsorder eller godkända prognoslistor sker slutleverans och slutfakturering av resterande parti/er sedan avtalad avropstid förflutit.

17. Faktura 

Skriftlig anmärkning på faktura ej gjord inom 14 dagar från fakturadatum godkännes ej.

18. Skiljedom

Tvist med anledning av avtalet och till detta fogade bestämmelser samt tvist rörande däri omnämnda och därav härflytande rättsförhållande och vad därmed äger samband får inte dras under domstols prövning utan skall avgöras av skiljemän och enligt svensk lag.

19. Tryckfel

Vi ansvarar ej för följderna orsakat av tryckfel i våra kataloger.