DSC00569

Logistikoptimering 

Uppnå den smartaste vägen

En optimal logistikkedja innebär att vi lyckats optimera materialflödet och reducera eller eliminera aktiviteter kopplade till detta. Trots fästelements ofta låga värde är de kritiska produkter för att hålla produktionen igång och det är ofta tidskrävande att säkerställa optimal lagernivå via upphandling, order och inköp etc.

Med grund i 15/85 regeln är logistik en avgörande faktor för att kunna reducera dina totala kostnader. Med specialistkompetens inom logistik erbjuder vi dig en logistik-konsultation där vi analyserar, projekterar och implementerar optimal logiskt; allt för att du ska bli ett monteringsproffs!

Låt oss snabbt förklara

Situationsanalys

Hur ser er intralogistik ut idag?

Vår logistikexpert kartlägger och analyserar den nuvarande intralogistiken i er produktionsanläggning. Utifrån dina mål och krav utvärderar vi potentiella förbättringsområden.  

Artikelanalys

Hanteras artiklar på effektivast sätt?

Vi utför analys på artikelnivå utifrån en rad parametrar som specifikation, kvantitet och frekvens. 

Flödesanalys

Kan vi eliminera kostnadsdrivande aktiviteter?

Genom att analysera flödet av resurser, information och monetära aktiviteter kopplade till artiklar finns ofta stora besparingar att göra. 

Layoutanalys

Vart ska artiklarna vara?

Utifrån förutsättningar gällande yta, expansionsplaner och fluktuationer i produktionen kan vi baserat på artikel- och flödesanalys konsultera placering av lagerhållna artiklar. 

Konceptanalys

Hur ska artiklarna lagras?

Oberoende av vart och hur artiklarna lagras vet vi vilket koncept som är bäst lämpad för dig och ofta resulterar det i en skräddarsydd logistiklösning.

Teknikoptimering

Används rätt artiklar?

En av våra teknikexperter ser över artikeloptimering utifrån ett tekniskt perspektiv. Rätt produkt kan leda till ökad effektivitet i montering och ett mer standardiserat inköp.

IT-integrering

Kan vi automatisera och digitalisera? 

Utifrån vår innovativa katalog av dataprogram undersöker vi hur automatisering och digitalisering kan uppnås för att uppfylla det senaste inom Industri 4.0. 

Riskanalys

Hur minimeras påverkan från externa risker?

I en värld med stora externa risker konsulterar vi kring hur du kan minimera risker i värdekedjan av en artikel och nå 100 % tillgänglighet. 

Prognoshantering

Hur kan vi planera för framtiden?

Vi erbjuder konsultation kring hur du bör resonera avseende prognostisering av fästelement och vilka tjänster vi kan komplettera med för att optimera din prognoshantering.